Redogörelse av mångfaldsåkrar enligt SAM-ansökan


I SAM-ANSÖKAN: EFA-Träda / EFA-Kantzon samma som obrukad fältkant
NYTTA: Ettåriga blandningar med vilt- eller pollineringsnytta. Alla blandningar med klövvilts nytta har korsblomstriga växter som i regel inte kommer att blomma och göra skörd. Viltet skall beta bladmassan.
GODKÄNDA ÅKERVÄXTER OCH BLANDNINGAR: Vilt Diana, Älg Diana, Hjort-Rådjur Diana, Fasan-Rapphöns Diana, Rapphöns Diana, Pollinerings Diana, Småfågel Diana, Landskaps Diana och Blomster Diana, Nektar- och Fjärilsåker Diana.
Förklaring: EFA-träda får inte förväxlas med en kulturgröda. Genom att blanda flera växtslag minskar risken
för växling mellan sådana växtslag som allmänt skördas i Sverige. Har de sådda grödorna en klar pollinerings eller viltnytta slipper man putsa sin EFA-träda årligen. Den får dock inte växa igen med vedartade växter. EFAträdor får gödslas med tanken att producera skörd åt vilt och pollinerare, men ej bekämpas. EFA-Kantzon får både gödslas och bekämpas med samma princip.

I SAM-ANSÖKAN: Skyddszon
NYTTA: Vilt-, pollinerings- och insektnytta
GODKÄNDA ÅKERVÄXTER OCH BLANDNINGAR: Höst viltåker Diana
Förklaring: Första året störst viltnytta. I skyddszon avtar nyttan med åren.

I SAM-ANSÖKAN: EFA-Träda EFA-Kantzon Skyddszon
NYTTA: Pollineringsnytta.
GODKÄNDA ÅKERVÄXTER OCH BLANDNINGAR: Ängs Diana, Mångfalds Ängs Diana
Förklaring: Kortvuxen äng. Lätt skött äng med pollinerings nytta. Lätt att putsa.

I SAM-ANSÖKAN: EFA-Träda EFA-Kantzon Skyddszon
NYTTA: Viltnytta
GODKÄNDA ÅKERVÄXTER OCH BLANDNINGAR: Viltbetes Diana, Viltbetes ÖM Diana
Förklaring: Bör tunnas ut med minst 17kg vallblandning per 10kg Viltbetesblandning för att inte överskrida 15% vallbaljväxter.

NYTTA: Enskilda växter för främjandet av mångfalden i åkerlandskapet.
GODKÄNDA ÅKERVÄXTER OCH BLANDNINGAR: Solros, honungsört, majs, blastrova, klöver, foderkål, foderrova, foderraps, foder- och utfodringsbeta, turnips, senap, vitklöver, oljelin och oljerättika
Förklaring: Viktigt att undvika renbestånd i EFA Träda då dessa lätt förväxlas med produktions grödor.

Den här tabellen är riktgivande. Tabellen kan innehålla feltolkningar.
Kolla alltid med Jordbruksverket i första hand. Vi ansvarar inte för eventuella feltolkningar i tabellen.

Anvisning för sådd av viltåker


Diana Solo-metoden